books

Firemní

vzdělávání.

• Příprava a realizace odborných kurzů firemního vzdělávání vytvořených na míru konkrétní zakázky (např. z oblasti stavitelství, bezpečnostních služeb, finančnictví, lehkého průmyslu, ekologie, různých odvětví služeb,…atd)

• Realizace modelových kurzů z našeho portfolia (zejména kurzy manažerské povahy, osobnostního rozvoje, ekonomiky, marketingu, atd.)

Dotační
management.

 • Monitoring otevřených výzev k podávání projektových žádostí (fondy EU, národní a regionální granty a dotace)
 • Příprava projektových záměrů
 • Kompletní zpracování projektové žádosti
 • Projektové a finanční řízení
 • Monitoring projektů
 • Příprava veřejných zakázek
 • Pravidla projektů financovaných z ESF
 • Kontrola projektů financovaných z ESF
 • Řešení nesrovnalosti v rámci projektů financovaných z ESF
 • Evaluace ve vztahu k projektům ESF (optimální volba nástrojů evaluace)

Inadvisors nabízí spolupráci s vysokými školami a výzkumnými institucemi v těchto oblastech

 • Monitoring dotací a dotační poradenství
 • Zpracování dotačních žádostí
 • Administrace a controlling čerpání dotace a vedení projektů
 • Management a organizace vzdělávacích a výzkumných projektů
 • Transfer technologií, metodika posouzení hodnoty inovace
 • Prezentace a komunikace potenciálu výsledků výzkumných projektů směrem k podnikatelské a aplikační sféře
 • Příprava a certifikace lektorů dalšího vzdělávání
 • Příprava a akreditace kurzů a programů celoživotního vzdělávání
 • Řešení nesrovnalosti v rámci projektů financovaných z ESF
 • Elektronické vzdělávání v akreditovaných studijních programech a v celoživotním vzdělávání
dotace

Poradenství.

Naše poradenství se zaměřuje na poskytování služeb zvyšujících kvalitu řídících nebo výrobních procesů našich klientů. Cílem je zajistit, aby náš klient, ať je jím soukromá společnost, úřad státní správy nebo místní samosprávy, dosáhl pozitivních výsledků a co nejvyšší hodnoty pro akcionáře, zadavatele a uživatele Samotný management společnosti je mnohdy natolik spjat s vnitřními procesy společnosti, že není v jeho silách s nadhledem aplikovat inovativní nebo restrukturalizační myšlenky. Stejně tak zaměstnanci státní správy potřebují odborníky ve specifických odvětvích, aby mohli rozvíjet projekty, které jsou svým rozsahem či obsahem bezprecedentní. Všechny výše popsané příležitosti jsou pro nás výzvou k naplňování našeho poslání.

 • Podpora a rozvoj cestovního ruchu – naše společnost je nositelem komplexního know-how pro podporu a rozvoj cestovního ruchu
  • koncepce
  • rozvoj kvality služeb v cestovním ruchu
  • destinační management
  • řízení značky v cestovním ruchu
  • rozvoj infrastruktury
 • Projektové řízení – zajišťujeme řízení projektů, které jsou svým obsahem či rozsahem mimo rámec odbornosti managementu společnosti
  • komplexní přípravu projektu
  • vytyčení cílů projektu
  • aplikace a řízení dílčích kroků projektu
  • vyhodnocení projektu
 • Dotační management nabízíme klientům komplexní dotační poradenství, které zahrnuje:
  • Zpracování kompletní žádosti včetně studie proveditelnosti a všech příloh
  • Administrace dotačního projektu
  • Organizaci výběrových řízení
 • Poradenství v oblasti podpory sportu a sportovních projektů –
  • strategické řízení sportovních klubů
  • strategické a finanční řízení sportovních událostí
  • tvorba marketingových strategií sportovních klubů
 • Řízení změn
 • Restrukturalizace společností
 • Manažerské poradenství
 • Krizové řízení

pencil
cedule mikroskop
 • Průzkum trhu v oblasti dalšího a firemního vzdělávání
 • Koncepční a analytická činnost v oblasti dalšího a firemního vzdělávání
 • Vývoj vzdělávacích programů, včetně e-learningových podpor (koncepce, metodika, studijní materiály, realizace, evaluace)
 • Akreditace vzdělávacích programů u příslušných akreditačních institucí
zpracování auditu
souvisejících s problematikou lidských zdrojů.
books-2
 1. Naše společnost je akreditovaným auditorem spisové služby ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a naši akreditovaní pracovníci jsou tak odborně způsobilí provádět kontrolu (audit) správy dokumentů a spisové služby v organizacích veřejné správy a samosprávy v souladu s definovanými auditními standardy.
 2. Audit vzdělávacích potřeb
  Zdroje analýzy vzdělávacích potřeb, se kterými pracujeme:
  • Informace o organizaci jako celku (strategické analýzy, záměry a cíle)
  • Mapování procesů a na ně navazující analýzy pracovních míst
  • Informace o jednotlivých zaměstnancích
  Pro identifikaci potřeb vzdělávání a rozvoje manažerů nebo klíčových pracovníků alternativně nabízíme experimentální metody analýzy vzdělávacích potřeb, např. Development centra.
 3. Audit podnikového klimatu
  Audit je modulárně uspořádaný a klient si může vybrat moduly podle svých potřeb. Hlavním nástrojem auditu je dotazníkové šetření.
  Jednotlivé moduly:
  • Spokojenost s prací
  • Komunikace a sdílení informací
  • Interpersonální vztahy na pracovišti
  • Profesní rozvoj a kariérní růst
  • Odměňování a hodnocení / motivace
  • Styl řízení
  • Vztah k organizaci
  • Organizace práce
  • Atributy práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 4. Genderový audit se zaměřovaly na tyto tematické oblasti:
  Gender audit vyhodnocují podporu mužů a žen ve firmě za použití metod kvantitativního i kvalitativního výzkumu. Cílem je zhodnotit stávající situaci, ocenit dobré praxe a nabídnout cestu ke zlepšení v problematických oblastech.
spona

Sektor

Veřejné správy
 1. Model CAF jako nástroj komplexního řízení kvality

  Cílem vzdělávacího programu je naučit účastníky používat model CAF - Common Assessment Framework (Společný hodnotící rámec). Model CAF je určen k použití ve všech částech veřejného sektoru, je aplikovatelný v organizacích veřejného sektoru na národní, regionální i místní úrovni. Je uplatňován v různých situacích, např. jako součást uceleného programu reformy, nebo jako základ pro cílené zlepšování v jednotlivých organizacích veřejného sektoru.

  V některých případech, zejména ve velkých organizacích, se může sebehodnocení provádět také v části organizace, např. ve zvoleném úseku nebo sekci. Tento program má akreditaci MV.

 2. Aktuální problematika korupce ve veřejné správě - problematika korupce a boje proti korupci v územní veřejné správě v ČR

  Cílem semináře je poskytnout aktualizované základní informace o problematice korupce a boje proti korupci v oblasti územní veřejné správy v ČR včetně současného stavu ve světě (EU), o stávajících legislativních opatřeních (s odkazem na zákon o střetu zájmů) včetně úlohy územních samosprávných celků a nevládních organizací v území při řešení této problematiky. Sdělit účastníkům seminářů odkazy na odbornou literaturu a informační systémy (v tomto případě informace Ministerstva vnitra), ocenit dobré praxe a nabídnout cestu ke zlepšení v problematických oblastech. Tento program má akreditaci MV.

sektor

Sociálních
služeb.

 1. Model CAF jako nástroj komplexního řízení kvality

  Cílem vzdělávacího programu je naučit účastníky používat model CAF -
  Common Assessment Framework (Společný hodnotící rámec). Model CAF
  je určen k použití ve všech částech veřejného sektoru, je aplikovatelný
  v organizacích veřejného sektoru na národní, regionální i místní úrovni.
  Je uplatňován v různých situacích, např. jako součást uceleného programu
  reformy, nebo jako základ pro cílené zlepšování v jednotlivých organizacích veřejného
  sektoru.

  V některých případech, zejména ve velkých organizacích, se může sebehodnocení provádět také v části organizace, např. ve zvoleném úseku nebo sekci.
  Tento program má akreditaci MV.

 2. Aktuální problematika korupce ve veřejné správě - problematika korupce a boje
  proti korupci v územní veřejné správě v ČR

  Cílem semináře je poskytnout aktualizované základní informace o problematice
  korupce a boje proti korupci v oblasti územní veřejné správy v ČR včetně
  současnéhostavu ve světě (EU), o stávajících legislativních opatřeních
  (s odkazem na zákon o střetu zájmů) včetně úlohy územních
  samosprávných celků a nevládních organizací v území při řešení této
  problematiky. Sdělit účastníkům seminářů odkazy na odbornou literaturu
  a informační systémy (v tomto případě informace Ministerstva vnitra),
  ocenit dobré praxe a nabídnout cestu ke zlepšení v problematických
  oblastech. Tento program má akreditaci MV.

glasses books-3
elearning

elearning

Elearning je vzdělávací proces, který využívá moderních technologií. LMS Educo je jeho nezbytnou součástí. Díky Educu budou moci Vaši zaměstnanci či studenti absolvovat vytvořené kurzy odkudkoliv a kdykoliv. Stačí jen počítač, tablet či chytrý telefon a připojení na internet. Díky Educu Vám odpadají náklady spojené s organizací seminářů, jako je pronájem vhodných prostor, cestování, mzda lektora a čas, který můžete věnovat svému podnikání. Zakoupením Educa získáváte efektivní nástroj pro vzdělávání a rozvoj Vašich zaměstnanců. Snadná tvorba kurzů, rychlé vytváření studijních skupin, automatické hodnocení nabytých znalostí a přehledné reporty o studijních výsledcích jsou jen malým výčtem předností LMS Educo. Educo se přizpůsobí Vašim potřebám! Chcete upravit vzhled tak, aby splňoval pravidla Vaší korporátní identity? Žádny problém. Potřebujete podrobnější statistiky o studentech? Potřebujete vytvořit speciální funkčnost, která bude perfektně vyhovovat Vašemu specifickému know-how? Rádi se s Vámi sejdeme a probereme všechny možnosti tak, abychom 100 % splnili Vaše představy.

 • Úspora nákladů na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
 • Přizpůsobení vzhledu
 • Správa uživatelů a snadná tvorba studijních skupin
 • Tvorba a studium kurzů
 • Automatické testování a vyhodnocování nabytých znalostí
 • Podrobné statistiky studijního procesu
 • Automatické vystavení certifikátu po úspěšném dokončené
  studia
globus

evzdelavani.eu.

Společnost INADVISORS je spoluzakladatelem a provozovatelem multiprojektové vzdělávací platformy evzdelavani.eu

reference

referencereference

Stavebnictví
Stylbau
Bezedos

Obchodní činnost
Fontana water coolers
AB plus – vasekancelar.cz

bezpečnostní agentury
PWI

služby
Zenova
Logik, s.r.o. - tiskárna
Wash plus


Státní správa
a veřejná správa

Fond dalšího vzdělávání
Středočeský krajský úřad

telefon

kontakty.

INADVISORS, s.r.o.
Elišky Krásnohorské 135/7
110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 829 436
IČO:288 86 127
DIČ: CZ288 86 127
Jednatel: Daniel Kadlec
office@inadvisors.cz

© 2014 INADVISORS, s.r.o.

www.inadvisors.cz

×

Vážení stávající i budoucí klienti,


spolu s neustálým rozšiřováním a zdokonalováním našich služeb
měníme název z INFACILITY, s.r.o. na INADVISORS, s.r.o.

Těšíme se na společnou spolupráci!

Inadvisors